เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์ :

09.00 - 12.00 น.

เราช่วยคุณได้

@toursave

Travel License : 11/10300 (Good All Trip)

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน Great Wonder ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน (CA)

ทัวร์จีน Great Wonder ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน (CA)

ทัวร์จีน Great Wonder ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน (CA)

เที่ยวจีน Great Wonder ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สวยงาม พระราชวังต้องห้าม พระราชวังฤดูร้อน ขอพรวัดลามะ อลังการ จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีน ช้อปปิ้ง ถนนโบราณเฉียนเหมิน ย่านซานหลี่ถุน ร้านดัง POPMART

รหัสทัวร์

CN_CA00157

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

18 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

23,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air China

มิ.ย. 67

23,888฿

18-23

23,888฿

20-24

23,888฿

25-29

23,888฿

27-01ก.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

23,888

23,888

23,888

5,500

7,500

-

20

20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67

23,888

23,888

23,888

5,500

7,500

-

20

25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

23,888

23,888

23,888

5,500

7,500

-

20

27 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67

23,888

23,888

23,888

5,500

7,500

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง – กรุงปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านนวดเท้า - ถนนหวังฝู่จิง – เมืองโบราณใต้ดินหวังฝู่จิ่ง

Day : 3

วัดลามะ - พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีน - ร้านยางพารา

Day : 4

ร้านบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) – ร้านไข่มุก – ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ถนนโบราณเฉียนเหมิน

Day : 5

พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านซานหลี่ถุน – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารทหารไทยธนชาต

บัญชีสะสมทรัพย์

น.ส.เกศรา พวงสมบัติ

เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์

275-2-26118-6

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง